วิสัยทัศน์ (Vision) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายที่ประชาชน ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และบริการประชาชน
วิสัยทัศน์ (Vision) ของตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นตำรวจที่ดี ประชาชนให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และศรัทธา
พันธกิจ (Mission)
1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน
3. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติด้วยการบริหารจัดการที่ดี
6. ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้วนการบริหารเพื่อการให้บริการทีดีแก่ประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอำนวยความยุติธรรม
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีดี
     • 6.1 ยุทธศาสตร์ด้านการตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
     • 6.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาตำรวจและครอบครัว
     • 6.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์การ หน่วยงาน
โครงสร้างและการบังคัญชา
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานีตำรวจในสังกัดจำนวน 18 สถานี แบ่งเป็น ระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจ จำนวน 11 สถานี ระดับ สารวัตรใหญ่ จำนวน 3 สถานี และ ระดับสารวัตร จำนวน 4 สถานี
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
99/2 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-088165-169 แฟกซ์ : 038-511-187 อีเมล์ : [email protected]
http://www.chachengsao.police.go.th